Dagelijkse Tekst

Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden.

Wie zijn wij? + ANBI

~

De Belofte is een stichting met de volgende grondslag:


De stichting heeft tot grondslag het geloof in de Bijbel,als het onfeilbaar en gezaghebbende Woord van God,geïnspireerd door Zijn Geest,en gaat daardoor uit van de volgende beginselverklaringen:

1 De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God,dat alleen en onfeilbaar gezag heeft.

2 Er is één God,Die Zich heeft geopenbaard in Zijn Zoon Christus Jezus en in Zijn Heilige Geest.

3 De Heere Jezus Christus is geboren uit de maagd Maria,heeft zondeloos geleefd in het vlees,wonderen verricht en nam de schuld van heel de wereld op zich door te sterven aan het kruis,
daarmee de eis van de wet vervullend en verzoening brengend tussen God en de mensen.

4 Christus is de derde dag na zijn sterven lichamelijk opgestaan en daarna ten hemel gevaren, vanwaar Hij zal wederkeren om Zijn nu nog onzichtbare Koninkrijk zichtbaar te vestigen op aarde.

5 Wedergeboorte door de Heilige Geest is noodzakelijk voor de verlossing van in zonden verloren en door de kruisdood van de Heere Jezus in de dood gebrachte mens.

6 Wedergeboorte in eeuwig leven wordt alleen uit genade verkregen door geloof in de Heere Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker.

7 Allen die persoonlijk geloven in de Heere Jezus Christus, behoren tot Zijn Lichaam die Zijn Gemeente is en naar Zijn belofte zullen worden opgenomen ten hemel, voorafgaande aan Zijn zichtbare wederkomst.

~

~

ANBI Status Stichting "De Belofte" Urk

Fiscaal nummer: 813702999

Staat van baten en lasten 2016

Baten

Collecte : ~~ 10223,45€

Giften : ~~ 900,00€

Interest :~~ 104,41€

Totale baten :~~ 11227,86€

Lasten

Bestedingen samenkomsten : ~~ 3633,19€

Huur gebouwen : ~~ 3275,00€

Giften : ~~ 740,00€

Website :~~ 82,89€

Bankkosten : ~~ 153,59€

Totale lasten : ~~ 7884,67